Past Presidents

Lions Club of Pokhara Annapurna, District 325 B1, Nepal

 

2017/18                  Lion Arjun Pokhrel

2016/17                  Lion Rabinson Prajoo

2015/16                  Lion Krishna Prasad Shrestha

2014/15                  MJF Lion Yadu Nath Adhikari

2013/14                  Lion Narayan Batajoo

2012/13                  Lion Suresh Bahadur Shrestha

2011/12                   Lion Yog Raj Paudel

2010/11                  MJF Lion Dudh Man Gurung (Ashish)

2009/10                 MJF Lion Shanta Raj Batas

2008/09                Lion Rudra Ghale

2007/08                MJF Lion Dambar Singh Gurung

2006/07                MJF Lion Dambar Singh Gurung

2005/06                Lion Michael Karmacharaya

2004/05                Lion Michael Karmacharaya

2003/04                Lion Jagan Gurung

2002/03                Lion Kamal Thapa

2001/02                Lion Dr. Pradeep Ghimire

2000/01                Lion Chirinjivi Dwa

1999/00                Lion Dr. Basanta Tamrakar

1998/99                Late Lion Saroj Baidya

1997/98                Lion Chandra Shekar Chaudary

1996/97                Lion Shivalal Malla

1995/96                Lion Bishnu Pandey

1994/95                Lion Bishnu Acharya

1993/94                Lion Arjun Kumar Shrestha

1992/93                Lion Sonam Sangpo

1991/92                Lion Dhurba Shrestha

1990/91                Lion Krishna Rajbhandari

1989/90                Lion Krishna Rajbhandari

1988/89                MJF Lion Ajad Shrestha

1987/88                MJF Lion Ajad Shrestha